Oyster farming | Ostréiculture

 (2 images)
 
 
 
 
 
 
 
Richard Villalon/Belpress.com
00124898-002
Richard Villalon/Belpress.com
00124898-001